جاثیه

درمان بیماری های اخلاقی

 درمان بیماری های اخلاقی
جوادي آملي

 

1. مشکل ما در درمان بيماریهای اخلاقی جهل نیست که عقل نظری باشد بلکه جهالت است که به عقل عملی برمی گردد.

2. فراگیری علوم حوزوی ودانشگاهی ما، همان عقل نظری است که بمنزلة چشم وگوش برای انسان است که می بینند ومی شنوند ووظیفه دیگری ندارند،ولی عقل عملی بمنزله دست وپا برای انسان هستندتااورانجات دهندوموقع رويت دشمن فرار کنند.

3.انسان هرچه درس بخواندکه چه چيزی حلال وچه چيزی حرام است اوفقط جزم خود را افزون کرده نه عزم خودراکه همانعقل عملی باشد.اگرچه درس خواندن عبادت است ولي بايد عقل عملي راخود کفا کنيم.کاري کنيم که انگيزه ما محتاج انديشه مانباشد.

4.انسان اگرخودرااسيردنياگرايي بکند،عزّت قناعت را داده وذلّت فرومايگي راخريده است.

5.درآخرت صحبت اززندگي يک ميلياردياصد ميلياردسال نيست،بلکه صحبت ازابداست نه مانند دنيا که يک حلقه است.

6.ازغفلت روح به مرگ روح تعبير شده است چراکه وقتي انسان مي ميردحتي الفباي شب اول قبر که الفباي دين است رابلد نيست.

7.بهترين دل آنست که ظرفيت وشرح صدرپيداکندوحال آنکه وقتي دراين ظرف هرنوع سريال وقصه اي ريخته شود نتيجه اش آنست که انسان ازمطالعه علمي خسته شده وحرف استادرانمي فهمد.

8.بوعلي سينا گفت عهدکردم قصه ورمان واباطيل رانخوانم تاظرف دل رابراي فراگيري علوم نگه داري کنم.وقتي چنين شود دل ظرفيت پيدا کرده ولبريز ميگردد،درنتيجه شرح صدر حاصل ميشود.

9.مسايل اخلاقي به بحث جهان آرايي برميگردد.براي اينکه جهان آرا شويم سه کارنيازاست:اول اينکه به سراغ بازيگري نرويم،دوم اينکه بازي هم نتواند مارابه بازي بگيردوديگر اينکه دسسيسه شيطان هم نتواند ماراگرفتار کند.

10.اگر انسان باتجارتي چون دامداري يا کشاورزي بخواهد به جامعه خدمت کند اينکارکوثر است وممدوح(رجال لاتلهيهم تجاره ولابيع عن ذکر الله…)ولي اگربخواهدسراغ کثرت طلبي باشد ميشود تکاثر که دراينحال فردبه بازي گرفته شده است.

11.زلزله روزقيامت چنان است که دربهترين حالت مادرکه شيردادن اوبه فرزندش است ومادرکاملا دلگرم فرزندخويش است،ليکن درآن وقت همين مادربچّه دردامن خود رافراموش مي کند.

12.مردان الهي نه به طرف لهوولغوميروندونه لهوولغوميتواندبه سمت آنهابرودونه شيطان ميتواندواردحرم امن ايشان بشود.


برگرفته از جلسات درس اخلاق حضرت آیت الله  العظمی جوادی آمل

تهیه گروه حوزه علمیه

منبع:  http://www.tebyan.net/Hawzah/Ethics_Morality/2011/2/28/157596.html

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 10:35  توسط مصطفی  |